Kvinnolöner – interpellation

Är det så att Finspångs kvinnliga kommunanställda inte får lika lön för likvärdigt arbete? När kommer detta i så fall att ställas till rätta så att jämställdhet och rättvisa råder?

Interpellation

Visst får kvinnor anställda av Finspångs kommun lika bra betalt som män för likvärdigt arbete?

Undersökningar av lönerna på arbetsmarknaden, däribland LOs "Inkomsttrappan 2001", visar att kvinnorna inte lyckats hämta in skillnaden mellan kvinnors och mäns löner. Rangordningen mellan olika grupper liksom mellan könen består. Trots löften tycks förverkligandet av de vackra orden om jämställda löner förbli just vackra ord.

 Claes Borgström, som ny JämO, talade i september år 2000 om viktiga åtgärder:

"Det första är kvinnolönerna. Kvinnors arbete måste börja värderas lika högt som mäns arbete. När JämO i höst firar att både ämbetet och jämställdhetslagen fyller 20 år skall vi göra det genom att på olika sätt belysa det löneglapp som fortfarande finns mellan kvinnor och män. Det ena könet tjänar faktiskt 25 procent mer än det andra och det är väl häpnadsväckande år 2000!"

I förlängningen av denna lönemässiga eftersläpning signalerar samhället att kvinnor är mindre värda än män även på andra områden. De lägre kvinnolönerna bidrar t ex till att allt färre män använder sin rätt till pappaledighet.

 Jämställdhetslagen kräver en kartläggning av löneskillnader mellan män och kvinnor och att denna redovisas. Åtgärdas inte löneskillnaderna för "arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt" skall otillåten könsdiskriminering anses föreligga.

 I kommunens personalpolitiska program står det:

"Det är viktigt att lönen uppfattas som rättvis av alla arbetstagare. Därför ska samma principer för lönesättning gälla för kvinnor och män liksom för yngre och äldre medarbetare, och kriterierna ska var väl kända av alla anställda."

Jag, och säkert många med mig, vill ha svar på följande frågor:

·         Har en kartläggning av löneskillnader bland kommunanställda ägt rum?

·         Har kommunen idag uppnått lagens och kommunens eget mål om lika lön 
          för likvärdigt arbete?

·         Om lönediskriminering grundat på kön föreligger bland kommunens anställda 
          är du och socialdemokraterna beredda att skapa de resurser som erfordras 
          för att undanröja dessa skillnader?

 Per-Åke Andersson (v)

You may also like...