Folkhälsa – interpellation

Det är svårt att veta vem som har ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Både folkhälso- och drogarbetet framstår som passivt. Samtliga nämnders ordförande ombeds att redovisa hur man verkställt de folkhälso- och drogpolitiska uppdragen

Ordförande i Humanistiska nämnden, Socialnämnden, Servicenämnden, Bygg- och miljönämnden

Folkhälsopolitiskt och drogpolitiskt arbete i Finspång

Häromdagen ringde jag till kommunhuset och frågade efter ansvarig för folkhälsa. På kommunen saknas dock instruktion om vem som har detta ansvar. Förfrågan om folkhälsa hos en av förvaltningarna gav ännu ett frågetecken till svar. Efter att ha gått via en altmeister och spindel lyckades jag komma i kontakt med den som tagit emot och ska besvara en enkät om folkhälsoarbetet från FHI, Folkhälsoinstitutet.

I veckan som gick arrangerades dessutom en droghearing med Siewert Öholm. Hearingen/Debatten väckte stort intresse och var välbesökt. Intrycket man fick ändå var att kommunen inte verkar ha överdrivet hög beredskap eller vara vässad att möta en ökad konsumtion av alkohol och andra droger som narkotika.

I både det folkhälsopolitiska och det drogpolitiska programmet står angivet att resp nämnd ska göra egna handlingsprogram och således driva på arbetet. För närvarande kan man få intrycket att de här mycket viktiga politiska områdena har låg prioritet.

Om intrycket stämmer är det oroande. En passiv eller defensiv hållning på dessa områden leder till ökade kostnader för sjukfrånvaro, för placeringar, för ökad otrygghet, för olyckor och brott m m.

Nu frågar jag samtliga fyra nämnders ordförande:

–   Har ni i er nämnd verkställt uppdragen vad gäller folkhälsopolitiskt 
    och drogpolitiskt arbete?
–   Om inte – vad är i så fall problemet?
–   Hur ser en lägesrapport ut?
–   Kommer verksamhetsberättelsen för din nämnd för 2004 att innehålla 
    en redovisning av det här arbete?

Per-Åke Andersson (v)

You may also like...