Könsbundna yrkesval – motion

Killar och tjejer väljer vissa yrken efter könsroller knutna till dessa yrken. För att förmå killar att välja omsorgsyrken krävs påverkan av deras uppfattningar om dessa yrken. Samarbete bör sökas med landstingets jämställdhetsarbete.

Motion

Bryta könsbundna yrkesval

Lejonparten av de kommunanställda är kvinnor som starkt dominerar äldreomsorgen men också delar av utbildningssektorn. Med denna starkt ensidiga kvinnodominans följer ett antal negativa konsekvenser. Kvinnodominerade yrken är ofta lågavlönade. Med låg lön följer lägre status, mindre möjligheter till oberoende och till att utveckla de resurser en människa har. I ett samhälle som kallar sig demokratiskt kan ett sådant förhållande inte accepteras. De strukturer som förvaltar denna orättvisa måste utmanas. Situationen måste förändras. Att många tidigare deltidsanställda kvinnor idag jobbar heltid har tyvärr inte förändrat löneskillnaderna, enbart inkomstnivån.

Det är ett samhällsansvar att aktivt verka för att bryta könsbundna yrkesval. Sverige är inte alls unikt utan över hela världen dominerar kvinnor i vård- och omsorgssektorn medan industrisektorn i stor utsträckning domineras av män. Sverige ligger dock i frontlinjen när det gäller att verka för ett mer jämställt samhälle och måste jobba vidare på att ge kvinnan samma värde och möjligheter som mannen.

I jämställdhetslagen §9 står det: När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.

Eftersom vårdutbildningarna, liksom arbetslivet inom sektorn, domineras av kvinnor står det helt klart att ytterligare insatser måste göras för att bryta attityder som hindrar pojkar från att välja vårdlinje vid sitt gymnasieval. Vid Ebersteinska gymnasiet i Norrköping är endast 13 procent av eleverna på vårdlinjer pojkar. Det stora rekryteringsbehovet av vårdpersonal inom de närmaste 10-15 åren är ett annat tungt skäl särskilt för kommunen för att söka öka intresset för vårdutbildning inte bara bland flickor. Jämställdhetslagens §9 kan heller inte uppfyllas om rekryteringsunderlag saknas.

Att öka medvetenheten och kunskapen om att könsbundna val förekommer är en fråga som kräver samverkan med många aktörer. Landstinget i Östergötland ligger i startgroparna för sitt EQUAL-projekt "Lika-Olika" och är angeläget om samarbete med kommunerna.

Jag föreslår att kommunen söker samarbete med landstinget med inriktning på kommunens högstadieelever i syfte att bryta könsbundna yrkesval. I fråga om vårdutbildningar kan det bland annat göras genom att manliga sjuksköterskor/undersköterskor/vårdbiträden besöker högstadieskolornas klasser år 8 och 9 vid mer än ett tillfälle.

Samarbetet och insatserna måste vara långsiktiga. Attityderna på det här området ändras inte över en natt. Samtidigt bör man i arbetet sätta upp tydliga resultatmål för insatsen som att om fem år ska minst 20 procent av studerande på vårdlinjer vara pojkar.

Samarbetet kan utsträckas till att omfatta andra sektorer men sett inte minst till kommunens eget intresse av att säkra framtida personalrekrytering bör fokus vara på att få in pojkar i vårdutbildningar.

Per-Åke Andersson

BESLUT: Motionen avslogs

You may also like...