Arbetsmarknadsstrategi – utred!

Finspång behöver ha en tydlig arbetsmarknadsstrategi och vi behöver se över hur en samordning och organisering av gymnasie- och vuxenutbildning, flykting/integration samt kommunens övriga arbete med arbetsmarknadsfrågor ska se ut.
Elisabet Rehn föreslår därför att en utredning som belyser detta tillsätts.

För närvarande pågår flera olika utvecklingsarbeten såväl på nationell – som på lokal nivå som kopplar utbildnings- och integrationsfrågor till en arbetsmarknadsstrategisk nivå. Nyligen har t.ex. utredningen om den nya gymnasieskolan lagts fram för regeringen. I denna utredning läggs starkt fokus mot avnämarna. I utredningen framhålls att gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen har ett viktigt uppdrag när det gäller kompetensfrågor för arbetsliv och högskolesektor.

I Finspångs kommun arbetar vi också på olika fronter med att utveckla utbildnings- och flykting/integrationsfrågor genom att koppla dessa till en arbetsmarknadsstrategisk nivå. Till detta kommer även att vi tillskapat ett antal insatser för att motverka den ungdomsarbetslöshet vi har. Detta är exempel på utvecklingsområden och förslag som är på gång eller planerade:

  • En organisatorisk förändring av integrations- och flyktingfrågor diskuteras.
  • En flyktingcoach ska anställas
  • En ungdomscoach är anställd
  • Teknikcollege håller på att formeras i nära samarbete med näringslivet
  • Ett principbeslut om Finspong College är taget. I utredningen om Finspong College föreslås en tydligare koppling till avnämarna och att gymnasie- och vuxenutbildning kopplas till det arbetsmarknadsstrategiska arbetet i kommunen.
  • Nystart för arbetsmarknadsrådet.

Till detta ska läggas att det sedan länge pågår ett arbete med att utveckla en arbetsmarknadsstrategi för kommunen. Ett förslag har varit ute på remiss men är inte slutbehandlat.

Vi har i Finspångs kommun en ungdomsarbetslöshet som ligger betydligt högre än genomsnittet nationellt och regionalt. Vi har gemensamt slagit fast att ett av våra strategiska mål är att kraftigt få ner ungdomsarbetslösheten. Vi har enligt min mening ett stort behov av att skapa en samordning av alla de insatser och förslag som finns och som är delar av det arbetsmarknadsstrategiska området.

Vi behöver ha en tydlig arbetsmarknadsstrategi och vi behöver se över hur en samordning och organisering av gymnasie- och vuxenutbildning, flykting/integration samt kommunens övriga arbete med arbetsmarknadsfrågor ska se ut.

Jag föreslår därför att en utredning som belyser detta tillsätts och att uppdraget ges till kommunstyrelsekontoret.

Mitt förslag är alltså:

  • Att färdigställa arbetsmarknadsstrategin
  • Att parallellt med detta utreda hur en organisatorisk samordning av gymnasie- och vuxenutbildning, flykting/integration samt kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor kan ske.
  • Att ge uppdraget till kommunstyrelsekontoret
  • Att återkomma till kommunstyrelsen i september med en redovisning av uppdraget.

Elisabet Rehn (v) 10/4 2008

You may also like...