Elisabet Rehn i aktuell intervju om läget i Finspång 2008-07-03

Samverkan, förnyelse och öppenhet. Det ska föra Finspång framåt menar vänsterpartiets gruppledare Elisabet Rehn i en intervju 3 juli mitt i ett krävande budgetarbete inför 2009. Vänsterpartiet gör gemensam sak med alliansen i ett nödvändigt förändringsarbete som socialdemokraterna förhållit sig alltför avvaktande till för att inte säga motarbetat.

Det är bråda tider mitt i semestern med budgetarbetet inför 2009. Hur går det med samarbetet med alliansen?
Budgetarbetet löper på i ett öppet och konstruktivt klimat. Målet är att kunna presentera en gemensam budget den 4/8.  Problemen handlar inte så mycket om vad vi vill eller inte vill göra utan på de brister som finns i rådande system. Det är uppenbart att vi i Finspång inte har varit så bra på uppföljningar och heller inte alltid på verkställighet av fattade beslut. Budgetunderlagen skulle alltså kunna vara bättre.

Budgetarbetet möter en del problem alltså?
Ja, men trots de svårigheter vi ser går jobbet framåt. Detta beror på att vänsterpartiet och alliansen gör samma analyser av läget. Dagens situation beror på att den politiska styrningen och uppföljningen har varit alltför otydlig. Det behövs en organisationsförändring i kommunen som förutsättning för en ny budget.
 
Det ekonomiska läget för årets budget är inte så ljust med ett stort underskott på gång. Hur ska ni rädda ekonomin?
Dels kommer vi att utgå från organisationsförändringen på administrativ nivå, som innebär en mer slimmad organisation med fokus på verkställighet. Till detta kopplar vi en tydligare politisk organisation med fokus på mål, uppföljning och medborgarkontakter. Vi är övertygade om att detta innebär större effektivitet när det gäller att använda våra resurser, t ex en stramare hållning när det gäller lokaler och lokalanvändning.

Klarar ni hem det befarade underskottet med de åtgärderna?
Man ska inte sticka under stol med att vi kommer att behöva skära i verksamheternas budgetar och vara mer återhållsamma med investeringar. Vi har att hämta hem ca 10 miljoner utöver de redan utlagda 12 besparingsmiljonerna. Budgeten för 2009 kommer att vara en blandning av stramare hållning och uppdrag som ska leda till större "svängrum" för initiativ från ex personalhåll. Ett sådant är kommunala friskolor.

Vad ser du att Finspång har för möjligheter att utvecklas? Vilka satsningar är viktigast de närmaste åren?
Jag skulle vilja peka ut några olika saker som är viktiga var och en för sig men som tillsammans utgör det som behövs. Grunden för att göra de förändringar som behövs är att vi börjar omfatta begreppen öppenhet, nytänkande och samverkan. Begrepp som vi lagt fast i vår vision. En ändrad attityd krävs. Man måste våga göra saker på andra sätt än vad vi är vana vid.

Kan du ge något konkret exempel?
Ta centrumutvecklingen. Centrumfrågan är ingen fråga som bara kommunens tjänstemän och politiker äger. En mycket större öppenhet och en tydlig inbjudan till näringsliv, handelsidkare och fastighetsägare att delta i centrumutvecklingen måste till. Jag är för att man startar någon form av intresseorganisation för centrumfrågor. Vi måste alltså satsa på en hel del yttre frågor som centrum, tomter, industrimark, landsbygdsutveckling etc. Dessa satsningar ska göras med en attityd som leder till att vi stärker VI-KÄNSLAN i Finspång. Vi kommer att behöva den för att vända den vikande befolkningstrenden.

Kan du utveckla det där med samverkan och nytänkande?
Samverkan, nytänkande och öppenhet ska råda inom den kommunala sfären. Varför inte slå samman alla de verksamheter som berör barn och ungdomar. Skolans och socialens verksamheter går ju i varandra. Varför har vi dessa verksamheter i två stuprör idag? Frågan om att vända arbetslösheten har också stor betydelse. Här har vi från vänsterpartiet varit drivande för en större samverkan mellan alla de aktörer som finns. Men det kommer inte att räcka med att säga att man ska samverka. Tydliga organisationsförändringar behövs.

Kräver inte de förändringar du talar om pengar, pengar som ni inte har?
Sammanfattningsvis kan man säga att vi behöver satsa en hel del. Men jag är inte så säker på att det alltid har med pengar att göra utan att vi måste skapa andra attityder till våra verksamheter. Man ska vara stolt över att arbeta inom kommunens verksamheter och man ska vara nöjd med de verksamheter vi erbjuder. Att vara politiker och tjänsteman inom en kommun är oerhört ansvarsfullt. Vi som arbetar inom kommunen måste ta detta ansvar på ett tydligare sätt och bättre förstå det stora ansvaret mot medborgarna. Vi finns inte för vår egen skull. Vi finns till för andra.

Du driver på förnyelse av den kommunala organisationen. Vad är det som ska bli bättre?
Genom att nämnderna blir ägnar sig åt att formulera mål, utföra uppföljningar och ha täta och nära medborgarkontakter kommer fokus att flyttas till politiken och från detaljfrågorna. Diskussioner om mål etc ska ske i fullmäktige. Det innebär att fullmäktige blir mer livfullt och tydligare. Idag är allt egentligen klart när en fråga kommer till fullmäktige som blir sittande med detaljfrågor.

Det är den politiska nivån det. Hur blir det med förvaltningarna?
Verkställigheten läggs under en förvaltning. Det ger större möjligheter att samverka och revirstrider som finns mellan olika verksamhetsområden idag undviks. Men det viktiga är att komma bort från att vi politiker i allt större omfattning har blivit 
verksamhetsföreträdare istället för medborgarföreträdare. Jag hoppas dessutom på en mer slimmad organisation.

Du ska slippa kommentera det spruckna samarbetet med socialdemokraterna men få frågan: Hur kommer samarbetet med alliansen att se ut?
Klimatet är öppet och konstruktivt. Mest positivt är att vi vågar pröva våra gränser. Vi talar väldigt öppet med varandra i alla frågor, gör analyser och diskuterar konsekvenser. Vi har ju inga givna maktstrukturer i ryggen och inga positioner att försvara. Hur exakt ett samarbete kommer att se ut kan jag inte svara på idag men ett öppet respektfullt klimat är tydligt uttalat.

Allra sist, det finns de som är kritiska mot att vänsterpartiet i Finspång samarbetar med alliansen. Vad är din kommentar?
Låt mig göra klart en viktig sak: Kommunpolitik är många gånger inte alls ideologisk. Den är oftast väldigt praktisk, konkret. Det handlar mer om att rätt personer ska samverka, personer som utan prestige och med stor tillit till varandra hittar gemensamma lösningar. 
Vänsterpartiet står långt från alliansen på riksplanet. Så är det. I Finspångs kommun behövs tydlighet, öppenhet, nytänkande och samverkan. Där står alliansen och (v) i Finspång varandra nära.

Per-Åke Andersson ställde frågorna som Elisabet Rehn besvarade.

You may also like...