Finspångs demokratiska underskott

Demokratiskt underskott, det är en bristsjukdom som förknippas med EU. Finspång har sitt demokratiska underskott. Det kommer till uttryck på olika sätt. Läs mer >>>

Fullmäktige

När fullmäktige genomförde en enkät för något år sedan konstaterades att det är få av församlingens 51 ledamöter som deltar i debatten. Det är dessutom så att kvinnorepresentationen i debatten är svag. Vore det inte för vänsterpartiets gruppledare skulle den politiska debatten i fullmäktige till 95 procent vara mansdominerad, vilket gör att vad kvinnor tycker till stora delar är okänt av debatten att döma.

Underskottet i fullmäktige karaktäriseras av två drag: Större delen av ledamöterna yttrar sig aldrig. Mansdominansen är stark. 

Fram till nu har kommunstyrelsen haft en mycket stark, en dominerande position i den politiska processen. Kommunstyrelsen och dess tjänstemän har i stor utsträckning ägt politiken. Fullmäktigeförsamlingen har i huvudsak tilldelats en formellt viktig men i praktiken maktmässigt svag roll. Den rollen ska förändras nu genom en ny politisk organisation, men den kräver mycket av såväl presidium som de ledamöter i fullmäktige och beredningar som ska bära upp den. Risken finns annars att det tidigare underskottet cementeras inom nygamla strukturer.

Medborgarmakt

Den politiska församlingen har till uppgift att förvalta och utveckla gemensamma resurser. Men de politiska partierna tycks inte växa till utan snarare bli allt mindre medlemsmässigt. Det betyder att representativiteten riskerar att urholkas, om inte partierna kompenserar minskande medlemstal genom att hitta vägar tillbaka till en dialog med medborgarna. Trots e-forum, medborgarförslag, allmänhetens frågestund m m deltar genomsnittsfinspångaren knappast i den politiska debatten. Underskottet i medborgardialogen är idag betydande och behöver tas på allvar.

Skolan

Den demokratiska träningen i skolan brister. Elevers inflytande enligt skollag och läroplaner är en förskönande omskrivning av verkligheten. Klassråd och elevråd har inget egentligt inflytande på skolans verksamhet. Träningen i den demokratiska processen uppstår aldrig. Den finns men är till stora delar en chimär. Den rustar inte barnen för ett aktivt deltagande i samhällsbygget. En elit kan utvecklas medan den stora massan görs maktlös eftersom den på ett alltför begränsat sätt involveras i inflytande- och beslutsprocesser.

Ungdomar

Ungdomar i Finspång har tidigare inte velat/kunnat förändra Finspång i riktning mot en mera ungdomsvänlig småstad. Utbudet av aktiviteter och möjligheterna att skapa en ungdomskultur och en rikare fritid för unga har varit begränsade. Inte urusla men långt från tillräckliga. När situationen periodvis försämrats har resultatet bland annat varit ökat våld och vandalisering. Kommunen har på ett hyfsat sätt mött bristerna men egentligen inte på allvar förändrat situationen. UngiFin har förutsättningar för att vara den kraft som skapar ett nytt landskap. Sättet arbetsgruppen engagerat skoleleverna i en inflytandeprocess inger hopp. Det som bland annat kan hota en positiv utveckling är kommunens ekonomi som bara tillåter reformer som inte är kostnadsdrivande.

Kvinnor, invandrare, äldre ….

Det är möjligt att beskriva ytterligare andra grupper i samhället vars möjlighet till inflytande uppvisar brister. Invandrarna/flyktingarna, de äldre, de funktionshindrade. Kvinnor, som fortsatt säkert ytterligare en generation får vänta på att stärka sitt inflytande så mycket att de kan utjämna orättmätiga löneskillnader och ansvarsfördelningen i hushållet. Men också rättigheten för kvinnor att kunna vistas utomhus när som helst på dygnet och kunna känna sig trygga. Utestängandet av nya svenskar som gör att de har svårt att försörja sig själv. Även detta är en fråga om demokrati.

Erövra demokratin

Demokrati är något som ständigt måste erövras. Makt och inflytande, privilegier är inget som den som åtnjuter det lämnar ifrån sig gärna och frivilligt. Hur många män är t ex villiga att sänka sin lön för att kvinnor ska kunna jämna ut den skillnad på 10-20 procent som råder idag? Hur villiga är vuxna att acceptera nya former för inflytande för barn och unga?

Förändringar som fördjupar demokratin kan ske genom upplysta, engagerade och medvetna förändrare. Men till en betydande del krävs att de med svaga röster, de med begränsat inflytande rustar sig för att kämpa för rättigheter och inflytande. Ett mer demokratiskt samhälle är ett samhälle som alla tjänar på, även de privilegierade, vars privilegier kan komma att naggas i kanten.

Per-Åke Andersson, vänsterpartiets ledamot i demokratiberedningen

You may also like...