sida

Fyra flygblad – feminism

JoakimIngridLilibet 

IngridLilibet 

   

 

 

 

 

 

Den inkluderande feminismen och Vänsterpartiet har gått hand i hand länge.

Vänsterpartiet i Finspång driver följande feministiska frågor: 

 • visning av så kallad A­märkt* film i kulturhuset.


• lönehöjning i lågavlönade kvinnodomineradeyrken, utöver generella lönehöjningar.

• heltid en möjlighet för fler kommunanställda.

• en fullt utbyggd barnomsorg med hög kvalitet, inklusive ett nytt nattis.

• ett brotts­ och drogförebyggande arbete för att särskilt kvinnors och flickors trygghet ska öka.

• synliggörande av bristen på jämställdhet i samhället.

*Med A­märkt film menas film där minst två kvinnor i filmen har namn, och att två kvinnor vid minst ett tillfälle i filmen sitter och samtalar med varandra om något annat än män.

Flygbladets baksida: Lite mer om feminismen och feministisk teori.

Feminismen menar att vi lever i ett manssamhälle (patriarkat). Ett bevis på detta torde vara till exempel dagspressens könsfördelning på chefspositioner: VD storstadstidningar 78 % män, 22 % kvinnor, VD landsortstidningar 87 % män, 13 % kvinnor (källa SCB). Att dagspressen till så stor del styrs av män, gör också att feministiska frågor får svårt att synas. Ett annat tecken på patriarkatet är att 75 % av de fattigaste pensionärerna i Sverige är kvinnor – dock är pensionssystemet i sig ganska neutralt, men det speglar den ojämlika arbetsmarknad vi har i Sverige.

Feministisk teori menar att det finns över- och underordnade grupper i samhället, och kämpar för de underordnade gruppernas rättigheter. Exempel på underordnade grupper är transpersoner, funktionshindrade, rasifierade, homosexuella och, naturligtvis, kvinnor. En och samma person kan således tillhöra både överordnade och underordnade grupper.

För att nå det rättvisare samhälle som feminisimen och Vänsterpartiet strävar efter, finns ett antal politiska frågor. Exempel på feministiska frågor är delad föräldra- försäkring, förkortad arbetsdag, utökad välfärd, könskvotering, införande av nattis, bekämpande av våldtäktskulturen i Sverige, fler oberoende kvinnojourer, kampen mot sexistisk och objektifierande reklam, med mera.

65 % av Sveriges arbetarkvinnor arbetar regelbundet utanför dagtid (06.00-18.00). Inte ens hälften av Sveriges kommuner erbjuder barnomsorg utanför dagtid. Således blir nattis är en feministisk fråga. I Finspång togs tyvärr nattis bort, men Vänsterpartiet i Finspång vill lyfta frågan igen.

Feminismen jobbar också för att alla ska använda korrekta ord i medier och dagligt tal, istället för döljande omskrivningar. Begreppet trafficking är ett sådant problematiskt ord, som döljer att det egentligen handlar om människohandel för sexuella ändamål. Hustrumisshandel är ett annat sådant ord, som osynliggör brottslingen och lägger fokus på offret.

 

Kopiera länk