Äldreomsorg

Äldreomsorg

Ej uppdaterad 2014 ännu.

Under de senaste åren har Vänsterpartiet i Finspång i hög grad varit drivande inom äldreomsorgsfrågor i kommunen. 2010 antog kommunfullmäktige en äldreomsorgsplan som togs fram av beredningen för social omsorg.

För Vänsterpartiet har det varit av stor vikt att en mer långsiktig plan för äldreomsorgen i kommunen tagits fram. Andelen äldre ökar, något som ska och kommer att påverka samhällsutvecklingen. Detta innebär att man i all planering måste ta hänsyn till äldres behov. Det kan exempelvis gälla frågor om planering av bostadsområden och bostadsbyggande.

Den demografiska utvecklingen måste noga följas så att det finns en beredskap att möta kommande behov av olika typer av vårdplatser som exempelvis demensplatser.

Vänsterpartiet är anhängare av den så kallade kvarboendeprincipen men vet också att då man blir äldre kan ens behov av boende förändras. Vi vill därför se fler så kallade seniorboenden. Var dessa ska byggas måste utgå från den efterfrågan som finns. Idag ser vi behov av att bygga seniorboenden i centrala Finspång men också seniorboenden i nära anslutning till befintliga vårdboenden i centralorten och i våra ytterområden. Seniorboenden i nära anslutning till vårdboenden skulle skapa större trygghet och möjlighet att bo kvar längre i den egna seniorbostaden.

Vi ser också behov av att utöka antalet parboenden på våra vårdboendeenheter. Har man levt ett helt liv tillsammans ska man också ha rätt att leva sina sista år tillsammans.

När det gäller utbudet inom vårdboendena är arbetet med det sociala innehållet centralt för oss. Det ska finnas trevliga utemiljöer och det ska finnas möjlighet till social stimulans i form av gemensamhetsaktiviteter. Boendealternativ för äldre måste också kopplas till hur kommunens utbud av kommunikationer ser ut och hur samhällsplaneringen i övrigt ser ut. Kunskapen om äldres situation och behov behöver spridas till hela samhället.

Under året som gått har den kommunala äldreomsorgen kompletterats med ett permanentande av frivillighetscentralen. Vänsterpartiet har varit mycket drivande i denna fråga. Vi tror på samverkan och samarbete med den ideella sektorn. Allt för att skapa ett så rikt liv för de äldre som möjligt. En viktig del av detta är utveckla mötesplatser för äldre.

Som äldre i Finspång ska man känna trygghet med den vård och omsorg som erbjuds. Därför är det av största vikt att det interna kvalitetsarbetet alltid utvecklas. Ett kvalitetsarbete kan bestå av att ha bra kompetensutvecklingsplaner för personalen, att formulera tydliga mål för verksamheten och ha ett väl fungerande utvärderingssystem.

Vi vet att inom de närmaste åren kommer det finnas ett behov av att rekrytera personal till äldreomsorgen. För detta behöver vi skapa förutsättningar som omvårdnadsutbildningar som riktas både till ungdomar och vuxna. En sådan form kan vara att utveckla lärlingsformen som idag finns på Bergska skolan. Kommunen måste ta initiativ för att motivera både pojkar/män och flickor/kvinnor att arbeta inom äldreomsorgen.

För oss i Vänsterpartiet är den öppna diskussionen kring de verksamheter kommunen erbjuder oerhört viktig. Detta innebär att vi alltid arbetar för att utveckla kommunikationsvägarna med medborgarna. När det gäller äldreomsorgen ser vi behov av att utveckla och hitta nya former för information om det utbud som finns och att utveckla samverkan med pensionärsorganisationerna.

Vi ska också se över frågan om matdistributionen till våra äldre. Måltiderna är viktiga för välbefinnandet. Maten ska inte bara ge näring utan vara tilltalande och kunna serveras i en trevlig och stimulerande gemenskap.

Som parti har vi ställt oss bakom tanken att Lagen om Valfrihet ska gälla hemtjänsten inom kommunen. Detta innebär att olika aktörer – kvalitetsgodkända av kommunen – kommer att vara alternativ för den som är i behov av hemtjänst. Vi tror att detta kan vara ett bra sätt att stimulera företagande och att skapa möjlighet för äldre att påverka de tjänster man är i behov av. Förutsättningen är förstås att kvalitetskontrollen ligger kvar i kommunen – allt för att säkra trygghet och likvärdighet.