Näringsliv / Arbetsmarknad

Näringsliv / Arbetsmarknad

Ej uppdaterad 2014 ännu.

Finspång har en lång och framgångsrik industriell historia. Vi har ett näringsliv som med sin inriktning tillhör nuet och framtiden. En nära och stabil samverkan mellan det lokala näringslivet och kommunen är förutsättningar för Finspångs kommuns utveckling.

Vänsterpartiet vill se att de mötesplatser som idag finns som näringslivsråd och arbetsmarknadsråd utvecklas. Vi vill också se att skolans samarbete med det lokala näringslivet genom bland annat de så kallade programråden får en starkare ställning. Vänsterpartiet i Finspång har också ställt sig positiva till de tankar som finns i arbetet med Finspong College. En av grundpelarna i detta arbete är att lyfta gymnasiefrågor och vuxenutbildningsfrågor till en arbetsmarknadsstrategisk nivå.

Ett närmande mellan näringslivet (i bred bemärkelse innefattande både den privata och den offentliga sektorn) och skolan skapar de bästa förutsättningarna. Dels förbereds de studerande bättre för inträdet på arbetsmarknaden, dels matchas näringslivets behov med utbildningsväsendets utbud.

När det gäller Vuxenutbildningen vill vi se en utveckling av lärlingsverksamheten och då mot olika sektorer som av tradition inte haft lärlingar. Ett sådant exempel är inom vårdsektorn.

Att vara en aktiv aktör i det regionala samarbetet är också en viktig förutsättning för att skapa förutsättningar för expansion.

Vänsterpartiet vill verka för att kvalificerad yrkesutbildning knyts till orten. Vi ser också betydelsen av en kontinuerlig kompetensutveckling av den egna personalen. Det höjer kvaliteten inom verksamheterna men är också hälsofrämjande.

Kommunen har en viktig roll för att skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv. Förutom utbildning handlar det också exempelvis om att kunna erbjuda industritomter i alla delar av kommunen och göra nödvändiga infrastruktursatsningar. Ett annat sätt är att utveckla kommunens näringslivskontor så att behov och förändringar snabbt och effektivt kan mötas från kommunens sida.

I det övergripande näringslivspolitiska arbetet behöver extra uppmärksamhet riktas mot att skapa ett mer differentierat näringsliv än det vi har i Finspång idag. Vi förespråkar riktade satsningar för att fler ska få stöd då man vill starta eget. Ett sätt för kommunen är att stödja nyföretagarcentrum. Ett annat är att utveckla den såkallade UF-verksamheten (ung företagsverksamhet) på gymnasieskolan. I samarbete med näringslivet vill vi också se ett centrum för miljöteknik och smarta energilösningar utvecklas.

Vänsterpartiet har ställt sig bakom arbetet kring Lagen om Valfrihet inom hemtjänsten. Vi ser detta inte bara som en utveckling av äldres inflytande i vården utan också som ett led i att utveckla arbetsmarknaden i Finspång också utanför tätorten.

Vänsterpartiet har även varit pådrivande när det gäller utvecklandet av arbetskooperativ. För Vänsterpartiet är det en central fråga att så många som möjligt bereds plats på arbetsmarknaden. Därför vill vi se en ökad satsning på praktikplatser, ett sätt för dem som hamnat utanför arbetsmarknaden att få bra arbetslivserfarenheter.

I arbetet med de som hamnat utanför arbetsmarknaden är det studie- och yrkesvägledande arbetet i kombination med det coachande arbetet mycket centralt. Det gäller inte minst avseende våra invandrare. Även näringslivet kan där göra mer för att underlätta integrationen då just arbetstillfällen spelar stor roll. Validering av yrkeskunskaper hos invandrare kan påskynda inträdet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden idag i Finspång är könsmässigt ojämn. Här behöver alla aktörer samverka för att skapa en större jämställdhet. Vänsterpartiet vill se att skolan mer aktivt arbetar med att förändra könstraditionella yrkesval.