Demokrati

Demokrati

Medborgarinflytandet ska utvecklas. Det sker genom e-forum, e-förslag, att kunna lämna medborgarförslag, allmänhetens frågestund vid fullmäktige, ungdomens frågestund, hearings, presentationer/rådslag, medborgardialog, utställningar m m. Att kunna påverka sin livssituation ökar livskvalitén för medborgarna.

Barns och ungdomars möjlighet till inflytande i skolan och på fritiden är viktig. Ett ungdomsråd finns och skolelevers inflytande kan förbättras framför allt via elevråden. Skoldemokratiplanen ska användas i skolorna. Vänsterpartiet vill gå vidare och ge äldre ungdomar mer plats. Ett ungdomens hus kan bli ett komplement till föreningslivet.

Självförvaltning är ett exempel på brukarinflytande där det finns ett win-win-förhållande. Ett större brukarengagemang kan höja kvaliteten på en verksamhet till samma kostnad. Skötsel av lekparker är ett område där boende och kommun kan dra nytta av ett samarbete.

Föreningslivet har en värdefull plats i dialogen mellan medborgare och beslutsfattare. Vänsterpartiet ser föreningar som en viktig medspelare i demokratin och i integrationen av olika grupper av människor som annars kan hamna i utanförskap.

För Vänsterpartiet är en jämn könsfördelning av politiska uppdrag en viktig demokratifråga. Vi vill tillsammans med övriga partier utveckla den politiska debatten i fullmäktige, beredningar och styrelser med ökat deltagande av kvinnor.

(2014)