Förskola och barnomsorg

Förskola och barnomsorg

Barn mår bra av att gå i förskola. Deras utveckling stimuleras såväl psykologiskt som socialt av att få vara tillsammans med andra barn men också genom kompetenta pedagogiska ledare.

Vänsterpartiet vill därför se över personaltätheten för att öka denna. Forskning visar att mindre barngrupper och högre personaltäthet är bra såväl för barn som personal. Samtidigt är det angeläget att vi säkrar kompetensen hos ny personal vilket ställer krav på riksdag och regering att utöka utbildningsplatserna.

Liksom i grundskolan är ledarskapet och personalens kompetens avgörande för resultatet. För all personal i förskolan är en fortlöpande kompetensutveckling viktig särskilt som risken för brist på välutbildad personal ökar.

Det mobila teamet som fanns för något år sedan önskar vi återinföra. Förskolepersonal har vittnat om hur värdefull den resursen var för planeringsarbetet på respektive enhet.

Vänsterpartiet välkomnar pedagogiskt utvecklingsarbete i förskolan och är öppet för andra driftsformer än att endast kommunen driver förskola. Kvalitetsuppföljning säkerställs genom kommunens tillsynsansvar .

Vänsterpartiet vill inte ha vårdnadsbidrag. Förskola är bra för barnen och vårdnadsbidraget är jämställdhetsfientligt. Det är inte männen utan kvinnorna som stannar hemma med barnen. Kvinnans löneutveckling och karriär bromsas upp och efter många år en lägre pension. .

I en modern kommun anpassas barnomsorgen till behoven. Finspång är en industriort med visst behov av barnomsorg dygnet runt. Vi vill kunna återinföra nattomsorgen.

(2014)