Grundskola

Grundskola

Skolan är en av de viktigaste kommunala verksamheterna. En bra skola skapar förutsättningar för en bra personlig utveckling för barn och unga men utgör också grunden för en god samhällsutveckling.

Även om de flesta elever klarar skolan bra måste vi konstatera att det finns åtskilligt som kan förbättras. En skola som inte utsätts för kritisk granskning kan inte utvecklas. En skola (politiskt ansvariga, administration och pedagoger) som inte är lyhörd för och uppmärksam på bristerna kan inte utvecklas.

Personalen är den viktigaste resursen i skolan. Det som leder till bra resultat är GOTT LEDARSKAP, PEDAGOGISK KOMPETENS och ENGAGEMANG.  Personalen måste fortbildas och skolorna i Finspång ska ha verkligt bra ledare.

Alla barn ska ges möjligheter att klara skolan. I det solidariska välfärdssamhälle som vänsterpartiet strävar efter innebär det att barn som av olika skäl har svårigheter i skolan ska ges resurser för att klara undervisningen. Specialpedagoger och små grupper är exempel på särskilda resurser.

Trygghet är även det grundläggande för ett lärande. Arbetet mot kränkningar måste ha hög prioritet och ske i nära samarbete med elevrepresentanter och föräldrar. Alla har rätt att känna sig trygga i skolan.

Skolhälsan ska fånga upp och stödja elever som lever i stressande sociala förhållanden eller med psykisk eller existentiell oro. Samarbetet mellan skolan och sociala stödfunktioner i samhället får absolut inte brista.

Elevers och föräldrars inflytande i skolan kan förbättras. Arbetet med att öka elevers engagemang och möjligheter att påverka sin arbetsplats måste fortsätta. Likaså ungas deltagande i hur Finspång ska bli en bättre ungdomskommun.

Se också Valplattformen för vad vi vill med skolan.

Här finns kommunens strategi för grundskolan 2012-2016.

(2014)