Gymnasium / Vuxenutbildning

Gymnasium / Vuxenutbildning

OBS! Ej uppdaterad 2014 ännu.

Gymnasieskolan är den mest konkurrensutsatta kommunala verksamheten vi har. Vi står också inför minskande elevkullar. Två stora osäkerhetsfaktorer vid planering av gymnasieskolans utbud och omfång. Utvecklingen av gymnasieskolan i Finspång kräver därför en mycket god omvärldsanalys och tydligt utarbetade strategier där vi är aktiva aktörer.

För Vänsterpartiet i Finspång är det av största vikt att partiöverskridande överenskommelser sluts när det gäller skolan, oavsett nivå. De mål och de uppdrag som ges skolan måste kunna hålla över tid för att effekter av förändringsarbeten ska kunna mätas. Den utveckling vi sett på riksplanet med olika föreslagna reformer som inte visat sig hålla över mandatperioder ser vi som djupt olycklig. Om den nya gymnasiereformen (GY11) kommer att bli verklighet vet vi först med säkerhet efter valet.

I Finspångs kommun finns idag två gymnasieskolor, kommunala Bergska skolan och Curt Nicolin Gymnasiet AB (CNG), som till 49 procent ägs av kommunen. Vänsterpartiet i Finspång vill se en så långtgående samverkan mellan dessa gymnasier som möjligt. En samverkan som bygger på det visionsarbete som går under namnet Finspong College. I denna samverkan ska även kommunens vuxenutbildning ingå.

En av de viktigaste tankarna i arbetet med Finspong College är att se att utbildningsfrågor är en del av kommunens arbetsmarknadsstrategiska arbete. CNG AB har redan genom sin ägarstruktur ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill se att det kommunala gymnasiet fortsätter utveckla sina kontakter med det lokala och regionala näringslivet, offentliga förvaltningar, universitet och högskolor. Ett nära samarbete gör att inträdet på arbetsmarknaden eller övergången till högre studier underlättas för ungdomar.

Kommunens egna verksamheter måste bli mycket bättre på att ta emot praktikelever. Att ta emot elever ska vara varje verksamhets skyldighet.

Som ett led i att förbereda eleverna för arbetsmarknaden vill vi se att Bergska skolans elever även fortsättningsvis ges möjlighet att få del av körkortsundervisningen inom skolans ram.

Ett annat område vi vill se utvecklas är skolans internationaliseringsarbete liksom arbetet kring att utveckla entreprenörskap. Vi ser detta som ett led i att förbereda eleverna på kommande vuxenliv och arbetsliv.

Idag lämnar allt för många ungdomar den obligatoriska skolan utan att vara behöriga till gymnasiestudier. Arbetet med att skapa förutsättningar för dessa elever att snarast komma in på gymnasieskolan eller att gå vidare till arbete är av största vikt. Samverkan mellan skolan, arbetsförmedling och den sociala verksamheten ska förbättras så att man ser till hela elevens situation.

En annan viktig del som behöver utvecklas är kontakterna mellan den obligatoriska skolans senare del och gymnasiet. Allt för att underlätta övergången mellan de olika skolformerna och för att fånga upp elever med extra behov av stöd så tidigt som möjligt.

Arbetet kring de elever som lämnar gymnasieskolan i förtid behöver intensifieras. Ett sätt är att utveckla kommunens uppföljningsansvar.

Vänsterpartiet i Finspång vill också arbeta för att utveckla Bergska skolan fysiska miljö. En viktig del är att tillskapa en ny matsal. Vi ser även gärna att en eventuell flytt av ett av kommunens tillagningskök förläggs till skolan. Vi ser att detta inte bara skulle öka attraktiviteten utan även fungera som en del av utvecklingen av det utbud av program som idag finns inte minst vad gäller Gymnasiesärskolan. Ett tillagningskök skulle skapa fler möjligheter till praktikplatser.

Samverkan mellan Vuxenutbildningen och gymnasieskolan kommer att vara en nödvändighet i framtiden. Det gäller både avseende lokaler och personal.Vi ser att detta skulle ge stora möjligheter att utveckla vuxenutbildningen till att omfatta ett mer yrkesinriktat utbud. Något vi ser som ett mycket prioriterat område. Den satsning vi vill se skulle delvis kunna utgå från den lärlingsstruktur som byggts upp på Bergska skolan.

Vi vill även utveckla yrkeshögskolor i Finspång i nära samarbete med det lokala näringslivet.

Vänsterpartiet i Finspång vill inom alla verksamheter se en tydlig satsning på kompetensutveckling för personalen.  Gymnasieskolan och vuxenutbildningen är inget undantag. Vi ser framför oss ett antal pensionsavgångar. Här behöver en tydlig strategi tas fram för att säkra att rätt kompetens finns i verksamheterna. Ett sätt att göra detta är att utveckla det idag befintliga samarbetet med lärarutbildningarna.

Gymnasieskolan står inför många utmaningar. Vänsterpartiet i Finspång tror att med tydliga strategier och ett aktivt förhållningssätt kommer vi att utveckla verksamheterna och skapa ett attraktivt utbud av utbildningar. Det attraherar elever och föräldrar och bidrar till hela kommunens tillväxt.