Kultur

Kultur

Finspång ska vara en ort rik på kultur. Kultur är hälsa, gör att människor mår bra. En ort med ett rikt och mångfacetterat kulturliv är också attraktiv. Kultur ska vara tillgänglig för alla i hela kommunen oavsett ålder, funktion, bostadsort m m.

Kommunen står endast för en del av utbudet men ska på olika sätt stimulera och möjliggöra för föreningar, studieförbund, församlingar m fl att arrangera kulturaktiviteter. Kultur stimulerar demokratin och till deltagande i samhället.

Kulturhuset är ett centrum för utveckling av kulturen. Kulturstrategin vägledande i utvecklingsarbetet.

Samarbete med nationella och regionala institutioner som Riksteatern, Rikskonserter, Östgötateatern m fl göra högklassig kultur utanför vår egen kommun tillänglig lokalt.

Vänsterpartiet vill se att musikskolan utvecklas till en kulturskola.   Avgifterna för att delta i kulturskolan får inte vara så höga att barn inte kan delta på den grunden.

Unga ska ges större möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv. Ett ungdomens hus vill vi förverkliga.

Att läsa böcker är en del i ett kulturliv. Biblioteket med dess filialer är viktig del av kulturen och ska finansieras med skattemedel. Att låna böcker ska inte avgiftsbeläggas. Biblioteket ska aktivt arbeta på att skapa läsintresse hos människor med svag läsvana.

Studieförbunden står för många kulturaktiviteter och får ekonomiskt stöd av kommunen. Samarbetet med studieförbunden om barnteater är föredömligt. Studiecirklar har en viktig social uppgift inte minst i integrationsarbetet.

Kulturpolitiken ska främja möten mellan olika kulturer inom Finspång men kan också stimulera till internationellt utbyte.

Kulturaktiviteter är en viktig del av äldreomsorgen. Att skapa mötesplatser för äldre i samverkan med ideella organisationer är en väg. Vänsterpartiet vill också  arbeta för att utveckla de sociala och kulturella inslagen på våra vårdboenden .

Vi tycker att kulturella gärningar även fortsättningsvis ska uppmärksammas genom kommunens årliga kulturstipendium. Vi ser också gärna att kommunen stödjer konstnärer, gärna lokala, genom inköp för utökad utsmyckning av det offentliga rummet.

Kommunen har också ett uppdrag att vårda kulturminnen och kulturarvet i samarbete med föreningar och institutioner. Finspång har en rik historia med bruksmiljöer som är värd att vårda men också att marknadsföra till turister och andra tillresande.

(2014)