Samhällsplanering

Samhällsplanering

Vänsterpartiet vill fortsätta att utveckla Finspångs centrum till en välkomnande och levande miljö. Det ska vara en naturlig mötesplats för människor och handel. Vi vill bygga det planerade stråket längs Skuten.

Den fysiska miljön i centrum ska ta hänsyn till personer med rörelsehinder. De hinder som gör det svårt för rullstolsburna och andra att ta sig fram måste identifieras och åtgärdas. Handikapprådet och pensionärsorganisationer är värdefulla rådgivare i det arbetet.

Grosvadsområdet främjar friluftsliv och sport- och motionsaktiviteter och kan utvecklas vidare. Den konstgräsplan vi verkade för skulle anläggas färdigställs hösten 2014.

För att hela kommunen ska leva måste kommunikationer och samhällsservice fungera, även för dem som bor i mindre samhällen och på landsbygden. Vänsterpartiet ser vikten av att bygga gång- och cykelvägar och att rusta upp väg 51 mot Örebro. Bussar och färdtjänst måste täcka det behov som finns för de som bor utanför centralorten. Vänsterpartiet vill utreda gratis kollektivtrafik.

All samhällsplanering måste göras med tanke på en hållbar utveckling för såväl människor, miljö och de fysiska och geografiska förutsättningar som föreligger. För att förbättra miljön vill vänsterpartiet fortsätta att bygga ut fjärrvärmen, detta kräver investeringar för ökad kapacitet. Kommunens egna bilar ska drivas med alternativa bränslen eller el.

Förbättrade kommunikationer, en väl fungerande fysisk miljö, ett attraktivt centrum som erbjuder kultur, handel och mötesplatser gör att medborgarna trivs. Finspångs befolkning fortsätter att växa. För att klara av att välkomna en ökad befolkning och en efterfrågan från näringslivet måste kommunen fortsätta att ta fram attraktiva tomter för nybyggnation. Vänsterpartiet har också en vision om att pendeltåg en dag ska förbinda Finspång med övriga Östergötland.

(2014)