Trygghet

Trygghet

Ej uppdaterad 2014 ännu.

Finspång ska vara en trygg och säker plats att leva på. Trygghet är framför allt en upplevd trygghetskänsla som kan vara svår att uppnå och mäta. För att Finspång ska bli/upplevas ännu tryggare gäller det att vi politiker, bl a med assistans av det brottsförebyggande rådet (BRÅ), visar hur detta kan bli verklighet.

BRÅ, som vänsterpartiets Marie Wallbom leder, tar tillvara medborgarnas, polisens och intressegruppers synpunkter och idéer om hur vi tillsammans skapar en tryggare och säkrare kommun att vistas och bo i, följer upp brottslighet och utformar strategier. Ett aktivt och pådrivande BRÅ främjar tryggheten.

Ett sätt är att öka samarbetet/samverkan mellan kommunens olika sektorer, närings-, och föreningsliv, polisen och andra aktörer. En viktig pusselbit är allmänheten . Det är viktigt att alla medborgare tar sitt ansvar till exempel genom att anmäla vid misstanke om brott eller genom att komma med synpunkter på vad som kan göras i förebyggande syfte.

Det arbete som nu sker i kommunen genom exempelvis föräldrastöd, nattvandrare, arbete med att göra närmiljön både tryggare och säkrare med bland annat god belysning ska fortgå. En god närvaro av polis förebygger också brott och ökar trygghetskänslan.

Brott skapar otrygghet. En betydande del av brotten (vålds- och egendomsbrott) är kopplade till alkohol och narkotika. Ett sätt att minska brotten är att genomföra kommunens drogpolitiska handlingsprogram. Fullmäktiges uppdrag till verksamheterna att utveckla egna handlingsplaner och arbete kring alkohol och narkotika ska verkställas.

Ett dolt problem är det våld många kvinnor utsätts för i familjen. Det projekt som genomförs under 2010 för att kartlägga vilka insatser som idag görs måste leda till ett mer permanent och strukturerat arbete. Utsatta kvinnor ska tidigt känna att samhället finns där för stöd och skydd. Det kräver en hög profil och synlighet. Vänsterpartiet vill ge detta arbete resurser.

Trygghet för barn handlar i hög grad om att skolan är en trygg plats utan mobbning. Finspång har en del att göra på det området. Att vidare utveckla kontakten mellan politiker och elevrepresentanter kan bidra till att förbättra situationen tillsammans med högre krav på skolenheterna att uppmärksamma och åtgärda mobbningstendenser.

Skolan har en annan uppgift också. Det är att utmana och förändra den dominanta och våldspräglade maskulinitet som pojkar möter som förebild i vardagen i närmiljön och genom olika medier. Där har också föreningar, inte minst idrottsföreningar, en viktig uppgift för att bidra till att ändra attityder och beteenden hos pojkar och unga män.

Kommunen har ett ansvar för att det finns positiva, drogfria ungdomsmiljöer, vilket ett ungdomens hus kan bidra till. Erfarenheten av tidigare satsningar är positiv. Samarbetet med Unga KRIS syftar också till att ge unga människor en bättre fritid.

Kommunens sociala skyddsnät ska också bidra till barns trygghet när familjer sviktar. Skolhälsovården liksom den sociala servicen och myndighetsansvaret måste ges resurser för att klara uppdraget.

För de äldre, särskilt ensamstående, är isolering och ensamhet ett hot mot trygghetskänslan. Hemtjänsten och frivilligcentralen är viktiga redskap för att öka trygghetskänslan. Vänsterpartiet vill också öka tryggheten för äldre genom att skapa fler mötesplatser.