Ungdomspolitik

Ungdomspolitik

Ej uppdaterad 2014 ännu.

Under innevarande mandatperiod har Vänsterpartiet i Finspång initierat och drivit ett antal frågor för att lyfta ungdomsfrågorna i kommunen.

Vänsterpartiets ledamot Elisabet Rehn föreslog genom en motion till kommunfullmäktige att ett ungdomens hus skulle skapas. Utifrån denna motion har sedan arbetet som kallas UngiFin skapats. Vi har aktivt deltagit i detta arbete. UngiFin innefattar både frågan om hur ungdomars inflytande ska öka och frågan om hur arbetet med ungdomars fritid kan utvecklas i kommunen.

Ungdomsfrågor finns högt på Vänsterpartiets agenda. Barn och ungdomar är vår framtid och vi vill att man redan tidigt ska känna att man har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. Kommunen har ett stort ansvar för att bereda plats för ungdomars åsikter och tankar.

Ungdomars tankar och åsikter måste tas på allvar. Vi vill därför utveckla och stärka tanken på ett ungdomsråd som både ges initiativrätt men också kan uttrycka åsikter kring samhällsutvecklingen.

Om ungdomar ska förstå och ta den demokratiska rättigheten att påverka, spelar skolan en viktig roll. Vi vill se en satsning på att utveckla elevdemokratin. Hur detta ska ske överlämnar vi till verksamheterna. Vi är fast övertygade om att skolan har ett stort ansvar för att skapa stabila strukturer som ger det stöd ungdomarna behöver. I begreppet elevdemokrati ligger att demokratin ska starta i klassrummet med möjlighet för elever att påverka undervisningssituationen.

Idag genomförs LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) undersökningar där ungdomar i olika åldrar ges möjlighet att besvara frågor om skola, fritid etc. För att denna undersökning ska ge faktiskt genomslag bör de svar som lämnas hanteras på så sätt att resultatet verkligen kan kopplas till de utvecklingsfrågor som drivs inom skolan och i övrig utveckling av kommunen.

Vänsterpartiet vill även se att vi i Finspång utvecklar tanken på en fritidsgård. Vi ser att Hörnans verksamhet kan utgöra kärnan i denna verksamhet men vi vill också utveckla verksamheten. Vi ser gärna att ideella föreningar ges möjlighet att delta i den utvecklingen. En utvecklad fritidsgårdsverksamhet ska vara så uppbyggd att den kan möta förändringar i önskemål och behov. För oss är det centralt att ungdomarna ges en stor möjlighet att påverka såväl innehållet i verksamheten som placeringen av verksamheten.

Idag planeras Hörnans verksamhet i Kulturens Hus. Vänsterpartiet är öppet för en diskussion även till lokal. Vår bestämda åsikt är att behovet av verksamhet ska styra lokalbehovet och inte tvärt om.

Vi ser också att kommunen bör utveckla, i samarbete med ideella föreningar, gemensamma aktiviteter speciellt riktade till ungdomar. Särskilt viktigt är det i samband med de sk riskhelgerna då vi vet att många gör sin alkoholdebut. Exempel på sådana aktiviteter kan vara konserter.

Att ge ungdomar bra förutsättningar inför vuxenliv och arbetsliv är några av de viktigaste frågor vi har framför oss.

Att skapa förutsättningar för att kunna påverka sitt liv genom att med sina åsikter få ta plats är en del. Att genom en bra utbildning ge förutsättningar för att möta arbetslivets behov är en annan del.  Skolan är en viktig del för bägge dessa saker.

Skolan ska rusta eleverna inför framtiden. Det innebär att alla barn och ungdomar ges möjlighet utifrån sina förutsättningar. I avsnitten om grundskolan och gymnasiet beskriver vi hur vi vill se skolan. Vi i Vänsterpartiet vet att vi under kommande mandatperiod behöver fokusera på detta arbete.

Men vi behöver även fokusera på de ungdomar som idag hamnat utanför arbetslivet. Att få  bra och fungerande studie och yrkesvägledning och chans att komma in på arbetsmarknaden är kanske det viktigaste. Vi ser ett stort behov av att utveckla arbetet med att skapa praktikplatser. Ett sätt är att uppdra till våra egna verksamheter att ta emot ungdomar. Sommarjobb och ferieplatser ska kommunen erbjuda för att unga ska bekanta sig med arbetslivet och känna glädjen över egna inkomster.

Kompletterat med detta vill vi se en Vuxenutbildning som mer riktas mot yrkesutbildningar.